نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

PowerVU key كود جديد لجميع القنوات الفضائية مع التردد 2020 tp

PowerVU key كود جديد لجميع القنوات الفضائية مع التردد 2020 tp

  PowerVU key  كود جديد لجميع القنوات الفضائية مع التردد 2020 tp


  12-05-2020
  SIS-Live – BETFRED TV (TTV)
  Astra 4.8°E
  12149 H 27500 - 3/4
  12418 H 27500 - 3/4
  PowerVU [0x0E00]K

  Key 00: 40 CC EE AC B4 C4 4B
  Key 01: EF 26 28 A0 72 3F 3A
  05.05.2020
  Discovery Europe
  4.8E - 12322 V 27500
  5/6 (MPEG-4)
  Key00: BF E8 35 B0 79 B7 3D
  Key01: CA 10 BC 1A F3 9C DF

  04.05.2020
  Apstar 7 76.5°E
  3880 H 30000 - 3/4 (C_band)
  DVB-S2 /8PSK /MPEG-4
  Disney Channel Asia (Disney Network)
  Key 00: 10 BE 87 DF 2D EF 96
  Key 01: 4F AF 65 ED C9 8A 3A


  30.04.2020
  IntelSat-19 @166.0°E
  TP 04180 H 30000
  2/3 (Beam - West hemi)
  DVB-S2 /8PSK /MPEG-4
  SPORTS+ACTION
  ABS-CBN - Liga
  Cinema 1 Philippines.....
  Key 00: 5B 3E BD E3 CA D2 94
  Key 01: 91 1B 2B D9 52 DC AE

  07.05.2020
  Discovery Networks
  4.8* E 12360 V 27500
  0.8° W 12303 V 27500
  Key 00: AF 84 8F 7A 83 E0 EE
  Key 01: 63 66 63 5F 9B BA E0

  10.04.2020
  Disney Channel (Disney Network)
  Apstar 7 - 76,5°e
  3880 H 30000 , 3/4 (C_band)
  DVB-S2 /8PSK /MPEG-4
  Provider : 00EFF9
  P 0000 00: 91 5C 47 D0 C5 EA 5E
  P 0000 01: 19 5E D2 60 E6 F2 69

  27.03.2020
  MeaSat 3A - 91,5°E
  3717 H 7500 , 3/4 (Beam - Global)
  DVB-S2 /8PSK /MPEG-4
  - Viva Entertainment
  - K Movies Pinoy
  - TMC
  - PBO
  P 0000 00: AF 86 B8 C3 BC CA B3
  P 0000 01: A0 EE 88 B2 FC 16 CE

  22.03.2020
  Measat 3 at 91.5E
  3760 V 29720
  3960 H 29700
  C-BAND
  CI HD
  CI HD - Regional
  LOAD M3 TV HD
  History HD
  Key 00: 93 36 94 D7 69 4C CB
  Key 01: 06 35 82 7E 91 2E 06

  21.03.2020
  MEASAT-3A @91.5°E
  TP:4120 V 29720
  - GEM
  - SET ONE (BM) HD
  - ONE INDO HD
  Key 00: 59 37 40 EA 8A 04 F6
  Key 01: 70 1D B9 E5 94 63 11

  14.03.2020
  Measat 3 at 91.5°East
  4000 H 29700 (C Band)
  HITS HD
  Key 00: AD EC D5 9C 76 48 E4
  Key 01: DE 6B 49 0B E7 5E 84

  29.02.2019
  SKY NEWS
  Intelsat 20 (68.5°E)
  TP: 4196 H 4000
  P 0000 00 CF 8F 8E BA 32 86 A4
  P 0000 01 1D 11 A6 86 3D 85 16

  29.02.2020
  History TV HD
  BBC Earth Asia HD
  BBC Lifestyle Asia HD
  BBC CBeebies Asia HD
  BBC CBeebies
  MEASAT 3A (91.5°E)
  3840 V 29720
  Key 00: 02 B7 68 1B 20 66 84
  Key 01: 06 B3 30 1A 6A BD AD

  29.02.2020
  Apstar 7 - 76,5 'e
  3920 H 28340, 5/6
  (Beam - Asia C _band)
  DVB-S /MPEG-2
  DVB-S /MPEG-4
  SPE Networks Asia ( AXN Networks)
  P 0000 00: 01 4C 7A ED 0A 04 12
  P 0000 01: AA 29 D2 96 81 CB B7

  29.02.2020
  Universal Networks - DIVA
  APSTAR 7 (76.5°E)
  3720 H 29620
  Key 00: 01 23 45 67 89 AB CD
  Key 01: 82 C0 EF D8 2E AF 93

  29.02.2020
  Setanta Sports Asia HD
  MeaSat 3A - 91,5°e
  4120 H 30000, 5/6 (Beam - Global)
  DVB-S2 /8PSK /MPEG-4/HD
  Key 00: F8 4B 7F BC 08 7A AF
  Key 01: BB 6E E9 BF D1 3D 33

  23.02.2020
  Intelsat 20 - 68,5° E
  4064 H 19850 - 7/8 (Beam - Landmass)
  DVB-S /MPEG-2
  BBC World News South Asia
  P 0000 00: A9 76 3E CE 19 31 2C
  P 0000 01: 63 F7 A8 FB BF 6B EF

  13.02.2020
  TELSTAR-18 @138°E
  TP:3700 V 4444
  TP:3700 H 4444
  SID:001E
  AXN PH HD
  Key 00: AD 5C DB A9 91 50 5A
  Key 01: 1E 13 76 FD 07 FB 13

  24.01.2020
  Discovery Channel India,
  Animal Planet India,
  Discovery Science India,
  Discovery Turbo India,
  TLC India, Discovery Kids India,
  Investigation Discovery India
  Intelsat 20 at 68.5°E
  3740 H 30000
  DVBS2 MPEG4 HD
  00: 5F 05 3E 83 97 9F EB
  01: C6 7E 2D 86 7B 0F A8

  20.01.2020
  IntelSat-20 @68.5E
  TP: 3975 H 19500
  HBO INDIA
  Key 00: 42 87 1C D4 A5 7B 0C
  Key 01: BD 9B 6F 49 81 2D 27

  20.01.2020
  Apstar.7@76.5¤E
  Freq.3857 V 5926
  Provider: 00EF99,00EEC4
  GMA Network
  Key 00: FB 85 B8 CA 21 36 7E
  Key 01: C5 B9 B6 2B AA 5B E0

  12.01.2020
  Measat 91.E
  3761 V 29700 C-BAND
  CI HD
  CI HD - Regional
  LOAD M3 TV HD
  MOVIE CHANNEL
  History HD
  P 00: AD EC D5 9C 76 48 E4
  P 01: DE 6B 49 0B E7 5E 84

  01.01.2020
  GMA Network / GPTV
  Apstar-7 @76.5E
  TeleStar 18 @138 .0°E
  3858 V 5925
  3840 H 4444
  3834 H 3600
  Key 00: 69 50 03 0E 3F 7A 2D
  Key 01: 33 73 94 17 B8 70 13

  21.12.2019
  ApStar-7 @76.5°E
  3840 H 29620
  DIVA HD
  E! HD
  E! PHILIPPINES
  KEY 00: 01 23 45 67 89 AB CD
  KEY 01: 82 C0 EF D8 2E AF 93

  15.12.2019
  Apstar 7 76.5°E
  3880 H 30000 - 3/4 (C_band)
  DVB-S2 /8PSK /MPEG-4
  Provider.00EE74,00EFF9
  Diva,E!HD,E!Korea HD,E!
  Philippines
  Key 00: 01 23 45 67 89 AB CD
  Key 01: 82 C0 EF D82 EAF 93

  15.12.2019
  Apstar 7 76.5°E
  3880 H 30000 - 3/4 (C_band)
  DVB-S2 /8PSK /MPEG-4
  Provider.02FD0E88
  Diva,E!HD,E!Korea HD,E!
  Philippines
  Key 00: 6F 51 6F 70 19 47 82
  Key 01: EC B2 C5 CF BE 43 DC

  22.11.2019
  Asiasat 7 at 105.5E
  4180 V 30000
  DVBS2 MPEG4 HD
  SONY SIX - PIX
  WAH - SONY LEPLEX HD
  Key 00: 52 77 1E 11 F1 D8 7E
  Key 01: 26 28 82 89 A2 7C 6E

  13.11.2019
  Intelsat 19 166.00°E
  3900 H 30000
  BBC World News Asia Pacific HD
  P 0000 00 116F238DF24B55
  P 0000 01 6546B4E6C9E9A2

  12.11.2019
  Intelsat 19 - 166°e
  4180 H 30000, 2/3 (Beam - West hemi)
  DVB-S2 /8PSK /MPEG-4
  ABS - CBN
  Key00: 0E 1F 17 D3 61 1E 4F
  Key01: D8 42 A8 DD DA 14 35

  29.10.2019
  15°W 12707 H 3700
  The Fight Network
  EMM-KEYS
  P 0015 005D8013 22C3627C45D633
  P 0015 0060A424 6C01ECC7ADC342
  P 0015 0060AF19 723F737A57370E
  P 0015 00612C35 A800B5CF633602
  P 0015 00612C62 F5003FD8BE08A2

  26.10.2019
  Intelsat 19 166.00°E
  03940 H 27690
  TV5 Monde Pacifique HD
  Key 00: 16 DE 19 9D A4 4B D4
  Key 01: AC F7 0F 8E B1 98 65

  10.10.2019
  MeaSat-3A @91.5E
  FREQ: 3960 H 29700
  HISTORY-HD
  Key 00: AD EC D5 9C 76 48 E4
  Key 01: DE 6B 49 0B E7 5E 84

  10.10.2019
  Telstar 18 @138.0E
  3703 H 4441
  SID :001E [30]
  MPEG4 /HD /PVU
  AXN PH HD
  00: AD 5C DB A9 91 50 5A
  01: 1E 13 76 FD 07 FB 13

  05.10.2019
  Sony Pictures Network
  Intelsat 17 (66.0°E)
  TP: 3845 H 30000
  DVBS2 MPEG4 HD
  Key 00: 69 65 18 BA 91 08 1E
  Key 01: 76 F4 88 59 2C 0E C6

  02.10.2019
  Telstar 12 Vantage @ 15°WEST
  11568 H 2678 FEC 2/3 DVB-S2 8PSK
  MPEG 4 - HDTV - 4:2:0
  BYU TV
  for oscam hash
  P 451AF323 GROUP 0151
  P 0151FFFF 00 56596630737AE2
  P 0151FFFF 01 5D52F62E082733
  P 0151 00648E11 D8E6985B24D02C

  21.09.2019
  CARTOON NETWORK
  Asiasat 7 @105.5E
  3760 H 26000 7/8 DVBS
  P 0000 00 F3 56 DD 8F D8 B2 92
  P 0000 01 B1 8C D6 53 1E 05 6A

  11.09.2019
  Apstar 7 at 76.5°East
  TP: 3920 H 28340
  AXN NETWORK
  Key 00: 01 4C 7A ED 0A 04 12
  Key 01: AA 29 D2 96 81 CB B7

  08.09.2019
  Intelsat 20 at 68.5°E
  3974 V 19850
  DVBS2 MPEG4 HD
  APL - Aux DSC - Aux
  (ECM) 00: 1B 6D 85 44 64 9F 0B
  (ECM) 01: 97 10 BD 1B BD D4 08

  31.08.2019
  NSS 57 at 57.0°E
  4133 R 11250
  DVBS2 MPEG4 HD
  Colors TV
  Sports 24
  Sky Sports
  (ECM) 00: 9E AB 7F FD 1C 86 86 00
  (ECM) 01: 61 AA 34 3D F8 F0 C8 00

  31.08.2019
  AsiaSat-7 @105.5E
  TP: 4100 V 29720
  TRACE URBAN ASIA
  TRACE SPORT STARS
  00: 98 6D E3 D2 83 A7 83
  01: 00 00 00 00 00 00 00

  30.08.2019
  HBO INDIA
  Intelsat 20 (IS-20) 68.5° East
  3975 H 19850 - MPEG.4/SD
  00: 42 87 1C D4 A5 7B 0C
  01: BD 9B 6F 49 81 2D 27

  29.08.2019
  15.0W 11569 H 2677
  BYU TV Global
  P 015100CD 00 65CAA4ABC614BC
  EU Swe – Fin, 15W, 11568 H
  P 015100CD 01 5D52F62E082733
  EU Swe – Fin, 15W, 11568 H
  P 015100D4 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Arm – Bul, 15W, 11568 H
  P 015100D4 01 5D52F62E082733
  EU: Arm – Bul, 15W, 11568 H
  P 015100CF 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Dut – Man, 15W, 11568 H
  P 015100CF 01 5D52F62E082733
  EU: Dut – Man, 15W, 11568 H
  P 015100D3 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Efi – Ara, 15W, 11568 H
  P 015100D3 01 5D52F62E082733
  EU: Efi – Ara, 15W, 11568 H
  P 015100D6 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Eng – Fre, 15W, 11568 H
  P 015100D6 01 5D52F62E082733
  EU: Eng – Fre, 15W, 11568 H
  P 015100C9 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Eng – Ger, 15W, 11568 H
  P 015100C9 01 5D52F62E082733
  EU: Eng – Ger, 15W, 11568 H
  P 015100CB 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Eng – Ita, 15W, 11568 H
  P 015100CB 01 5D52F62E082733
  EU: Eng – Ita, 15W, 11568 H
  P 015100D5 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Eng – Por, 15W, 11568 H
  P 015100D5 01 5D52F62E082733
  EU: Eng – Por, 15W, 11568 H
  P 015100CE 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Eng – Rus, 15W, 11568 H
  P 015100CE 01 5D52F62E082733
  EU: Eng – Rus, 15W, 11568 H
  P 015100D7 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Eng – Spa, 15W, 11568 H
  P 015100D7 01 5D52F62E082733
  EU: Eng – Spa, 15W, 11568 H
  P 015100D2 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Est – Ukr, 15W, 11568 H
  P 015100D2 01 5D52F62E082733
  EU: Est – Ukr, 15W, 11568 H
  P 015100D0 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Hun – Rom, 15W, 11568 H
  P 015100D0 01 5D52F62E082733
  EU: Hun – Rom, 15W, 11568 H
  P 015100CC 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Nor – Dan, 15W, 11568 H
  P 015100CC 01 5D52F62E082733
  EU: Nor – Dan, 15W, 11568 H
  P 015100D1 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Pol – Alb, 15W, 11568 H
  P 015100D1 01 5D52F62E082733
  EU: Pol – Alb, 15W, 11568 H
  P 015100CA 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Spa – Por, 15W, 11568 H
  P 015100CA 01 5D52F62E082733
  EU: Spa – Por, 15W, 11568 H
  P 015100D9 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Far – Lat, 15W, 11568 H
  P 015100D9 01 5D52F62E082733
  EU: Far – Lat, 15W, 11568 H
  P 015100D8 00 65CAA4ABC614BC
  EU: Gre – Cze, 15W, 11568 H
  P 015100D8 01 5D52F62E082733
  EU: Gre – Cze, 15W, 11568 H
  P 015100648E11 D8E6985B24D02C ;EMM Key

  29.08.2019
  Sports 24 HD
  NSS 57E 4135 H 13000 Band C
  5/6 (MPEG-4)
  Key00: 9EAB 7FFD1C 868600
  Key01: 61AA 343DF8 F0C800

  16.08.2019
  CARTOON NETWORK
  AsiaSat-7 @105.5E
  3960 H 27500

  MPEG.2/SD
  Key 00: DC 5C 97 F4 9B 7D E1
  Key 01: C6 D7 A4 D5 5C 79 44

  23.07.2019
  Sony Pictures Network
  Intelsat 20 (68.5°E) TP: 3900 H 22222
  P 0000 00 5C 32 D5 EB 5B E4 EF
  P 0000 01 21 26 86 0A C8 22 05

  23.07.2019
  Sony Pictures Networks India
  AsiaSat.7@
  105.5E 4180 V 30000 MPEG.4/SD
  P 0000 00 9B A0 B0 D4 5F 0A 93
  P 0000 01 78 5E 6A FF 44 D7 A9

  18.07.2019
  PBO NETWORK
  MEASAT 3A (91.5°E)
  3717 H 7500
  Key 00: 51 5B 21 DA 38 C5 96
  Key 01: 83 39 B7 D7 6F 02 12

  16.07.2019
  AFN
  Eutelsat 9.0°E 11804-V-27500
  166.0°E 3860-H-28000
  177.0°W 3646-R-28000
  180.0°E 4174-L-3680
  113.0°E 12590-V-28000 **12670-V-28000
  64.2°E 4093-L-3680
  Intelsat 903 @ 34.5° West – 4126 L 3680
  Eutelsat 9.0°E 11804-V-27500
  KEY 00: D0 D8 A1 95 D8 9A AB
  KEY 01: BB 39 E0 C1 13 28 DE

  14.07.2019
  Syfy Brasil HD 40 W
  TP 4047V (R) 5900
  P 0138 00 D181FAE2688BB3
  SYFY BRASIL HD
  -----
  P 0138 01 1FAC3ADE34DE8D
  SYFY BRASIL HD
  -----
  P 013A 00 D181FAE2688BB3
  STUDIO UNIVERSAL BRASIL HD
  -----
  P 013A 01 1FAC3ADE34DE8D
  STUDIO UNIVERSAL BRASIL HD
  Currently with a signal above 62%
  it is locking and pricking

  11.07.2019
  NBCU E! Entertainment
  Intelsat 20 68.5E 12562 V 2866
  1/2 - DVB-S2/QPSK H.264 [4:2:0]
  Key0: A9 76 3E CE 19 31 2C
  Key1: 63 F7 A8 FB BF 6B EF

  14.04.2019
  COLORS TV - SKY SPORTS SPORTS 24 HD
  NSS-12 @57.0°E 4095 V 30000
  Dish size 8ft) Lnb C
  with Fiber Teflon patti
  support with C band Lnb sgnals
  KEY 00: 9C A4 85 1B B6 44 5A
  KEY 01: 66 C7 16 24 2F 39 40

  19.03.2019
  HBO INDIA
  Intelsat 20 (IS-20) 68.5° East
  3976 H 19500
  00: 00 00 30 FE AE A3 F2
  01: 00 00 30 FE AE A4 58

  18.12.2018
  Wobi Latinamerica
  40.5°W 4056 R 2220 3/4
  P 004D599A 00 31580D1F2C537C

  12.12.2018
  EFE TV
  30°W 12561 H 4683 (New TP)
  ECMKEY0= 191F1B713B6777

  27.11.2018
  APL Japan , Discovery Asia
  Intelsat 19 166.00°E
  4080 V 30000
  00: 25 FF C2 54 DE 16 9A
  01: 15 90 7A E2 2A 00 D4

  14.11.2018
  BYU TV Global
  15.0W
  FREQ: 11569 H 2677
  Key 00: 65 CA A4 AB C6 14 BC
  Key 01: 5D 52 F6 2E 08 27 33

  11.11.2018
  Discovery SEA - Vietnamese,
  Science Southeast Asia,
  Science Southeast Asia,
  Eve Southeast Asia Discovery Asia,
  Discovery Malaysia HD,
  TLC Malaysia HD
  intelsat 19 166.00°E
  04040 V 30000
  P 0000 00 0B F3 0F A0 4E 8C FC
  P 0000 01 42 D0 7D 96 D5 96 16

  25.10.2018
  40.5W
  SU Bra HD (SU 19)
  SyFy Bra HD (SF18)
  (4047R)
  P 0000 00 2F 6B 46 F9 FE D0 0F
  P 0000 01 65 49 B5 F0 85 DB 29
  Landstat
  @مرسلة بواسطة
  كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع OpensKeY أقوى سيرفرات IPTV .

  إرسال تعليق